Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie obce

2. 1. 2009

            Přesný rok vzniku obce Domašín není možné pro nedostatek písemných záznamů určit. Předpokládá se, že by se tak mohlo stát při první kolonizaci ve 13. století, kterou prováděli mniši z cisterciánského kláštera sv. Pole, který vznikl v roce 1157 u Vysokého Újezda. Kolonizace spočívala v tom, že byly káceny hluboké lesy, které zalesňovaly krajinu, a na jejich místě byla zakládána jednotlivá sídla, základ pozdějších vesnic. Tak tomu bylo i v případě Domašína. Ve 14. století se pak obec stává majetkem rodu Drslaviců, konkrétně Mutiny z Dobrušky, který obec s přilehlými polnostmi od mnichů odkoupil.

 

Nejasnosti se také vyskytují v přesném původu vzniku jména Domašín. Dr. Antonín Profous v díle "Místní jména v Čechách" předpokládá, že by název mohl vzniknout od jména "Tomáš". Naproti tomu Josef Roštlapil v "Pamětech města Dobrušky" uvádí vznik jména Domašín od jména jejího zakladatele "Domacha". Jde však o pouhé dohady nepodložené historickými záznamy.

 

Dalším významným mezníkem v životě Domašína jsou 50. léta 17. století (a to bezprostředně  po třicetileté válce), kdy do tehdy vcelku poklidné obce, ve které žilo asi 60 osob v 15 gruntech, přicházejí noví osadníci a počet obyvatel stoupá ke 100. V 18. a 1. pol. 19. století pak rozvoj obce vrcholí rozprodejem velkých selských gruntů na malé celky, na kterých se usazují noví nájemníci. Tato skutečnost přináší první sociální rozdíly, neboť stavební ruch v obci vede k tomu, že horní část obce tvoří samostatný celek, kde žijí převážně drobní chalupníci, kteří v létě pracují u sedláků a v zimě tkalcují na doma postavených stavech. V dolní části obce na svých statcích hospodaří sedláci ovládající život v obci.

 

 Na přelomu 19. a 20. století žije v Domašíně již 375 osob v 80 staveních. Vcelku slibný rozvoj převážně zemědělské obce je ale ukončen v polovině 20. století, kdy dochází k odlivu obyvatel, kteří odcházejí za prací do rychleji se rozvíjejících okolních měst. V roce 1960 tak žije v Domašíně pouze 282 obyvatel.

 

 V současné době se ale lidé z měst zase vracejí k poklidnému a zdravějšímu životu na venkově, což dokazuje také naše vesnice, ve které se opět objevují nové a nově opravené domy a maminky s kočárky. I když se počet obyvatel Domašína za minulé století značně snížil, žije v současné době v naši obci 160 osob. 

 

 Ž v průběhu staletí nežil Domašín jenom tvrdou prací při obdělávání okolních polí, ale že se z něj stávala moderní, kulturním a společenským životem žijící vesnice, to dokazují také záznamy v místní kronice.

 

 Tak například v roce 1845 byla postavena nová kaple na místě bývalého dřevěného kříže, která je jakousi dominantou při vjezdu do obce. Vedle kaple pak byla v roce 1850 zřízena první škola, do které chodily místní děti převážně v zimě. Ani ta nestačila bouřlivému rozvoji obce, proto byla v roce 1926 - 1927 postavena moderní školní budova u silnice k Dobrušce. Ta už požadavkům školství nové republiky plně vyhovovala (a vyhovuje dodnes). 

 

 Ani v oblasti kultury nezůstal Domašín pozadu. Již v roce 1911 je v obci ustaven první ochotnický divadelní kroužek sboru dobrovolných hasičů, jehož činnost s krátkými přestávkami trvala až do konce 50. let 20. století.

 

 Toto století bylo také stoletím dvou světových válek, které zasáhly i do života Domašína. V té první bojovalo 70 mužů, z nichž se někteří nevrátili. Ta druhá ovlivnila naši obec spíše hospodářsky. Po válce pak někteří naši spoluobčané, kterými byli spíše drobní zemědělci, bezzemci a dělníci, odešli osídlovat pohraničí, čímž se počet snížil o 34 obyvatel.

 

 Ale ani tato skutečnost nezabránila tomu, aby v 2. pol. 50. let 20. stol. (1955) byl založen pěvecký sbor, ve kterém zpívalo 16 mužů a 11 žen a který se úspěšně účastni mnoha pěveckých soutěží v okolí. V tomto roce se také představitelé místního JZD (bylo ustaveno v roce 1950) rozhodli, že  v Domašíně "otevřou" malé kino. Zakoupili proto promítačku. Po 4 letech (1959) však pro malý zájem diváků bylo toto minikino zrušeno.

 

 Stejný osud pak měl také tělovýchovný spolek Sokol, který byl založený v roce 1956. I on se po několika letech rozpadl (1959). Od té doby byl aktivně fungujícím spolkem v naší obci právě sbor dobrovolných hasičů.

 

Taková je tedy historie naší malé obce ležící v malebném podhůří Orlických hor.

 

zdroj: Publikace vydaná ke 120 výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Domašíně